Adatkezelési tájékoztató

Biztosan.com > Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Biztosan.com potenciális ügyfelei számára szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzés útján történő ajánlása során kezelt személyes adatok kezeléséről.

A Biztosan.com a potenciális ügyfelei számára szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzés útján történő ajánlása során kezelt személyes adatok kezeléséről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja. Az adatkezelő és elérhetősége Az adatkezelő neve: Bink Corporate Kft. tel:06203973117 email:info@biztosan.com Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége Biztosan.com: info@biztosan.com Az adatkezelés célja és jogalapja Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja a potenciális ügyfelek számára a biztosító szolgáltatásainak felajánlása. Az adatkezelés célja nem valósítható meg másképp, mint az érintettek nevének, életkorának és elérhetőségi adatainak (telefonszám, email cím) a kezelésével. Ezen elérhetőségi adatok közül természetesen egyetlen adat is elegendő a közvetlen üzletszerzési cél megvalósításához. Az adatkezelés jogalapja a Biztosan.com közvetlen üzletszerzési cél megvalósításához fűződő jogos érdeke. Kezelt személyes adatok A kezelt személyes adatok a következők: – Név (és a felhasznált csatornától függően:) – Telefonszám -Kor/születési dátum – Email cím Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartama a tiltakozási jog gyakorlásáig terjedő időtartam. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Mivel az adatkezelés jogalapja a Biztosan.com jogos érdekének érvényesítése, illetőleg az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célból történik, Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintetti jogokról részletes tájékoztatást olvashat az adatkezelő honlapján Adatvédelem címszó alatt. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott korlátozott jogok illetik meg. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. 143. §-a alapján az elhunyt személy adatai tekintetében az elhunyt örököse vagy a biztosítási szerződésben nevesített személy jogosult eljárni. Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei Az adatokhoz kizárólag a Biztosan.com oldalán feltüntetett biztosításközvetítők férnek hozzá, akik a közvetlen üzletszerzési tevékenységért felelősek. Az adatkezelés során adatfeldolgozóként igénybe vesszük boztosításközvetítőink tevékenységét, akik/amelyek a közvetlen üzletszerzést a biztosító megbízásából végzik. Az adatkezelővel jogviszonyban álló biztosításközvetítőkről részletes tájékoztatást olvashat a Magyar Nemzeti Bank honlapján. Jogorvoslati lehetőségek Ön panaszt tehet a Biztosan.com csapatánál az info@biztosan.com email címen. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy jogsérelem bekövetkezésének veszélye áll fenn, Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Egyéb tudnivalók: A weboldalak biztosítási tanácsadó tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtanak. Felhasználó: azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik a Szolgáltató weboldalán keresztül információhoz jutnak, vagy adatokat, tényeket közölnek. Ajánlat:a Felhasználó által a weboldalakon elektronikusan megadott információk alapján generált dokumentum. Ajánlatkérés:A Felhasználó a weboldalon információkat, és adatokat szolgáltat Szolgáltató számára, mely alapján Szolgáltató email-ben, telefonon vagy személyesen felveszi a kapcsolatot Felhasználóval és ajánlatot ad. Szerződés:az Ügyfél által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és annak módozatát, továbbá feltételeit, és díjszabását rögzíti. Hírlevél:Szolgáltató jogosult a Felhasználási feltételeket elfogadó Felhasználó számára hírleveleket küldeni, melyben a minden napi pénzpiaci újdonságokra és érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet, továbbá újabb, kedvezőbb szerződések megkötésére ösztönöz. Személyes konzultáció:Szolgáltató egy személyes találkozó keretében is a Felhasználók, illetve meglévő Ügyfelei rendelkezésére áll, amennyiben erre igény mutatkozik. 1. Ajánlatkérés 1.1. A weboldalon történő ajánlatkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Ajánlatkérés során legalább egy valós e-mail cím és egy valós telefonszám megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni. A Felhasználó köteles a weboldalakon történő ajánlatkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja. 1.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 2. A weboldal szolgáltatásai Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa. Szolgáltatások: Szolgáltatás választás, ajánlatkérés,hírlevél feliratkozás, online szerződéskötés. 3. Ajánlatkérés 3.1. A Weboldalon elektronikusan megadott adatok alapján biztosítási ajánlatkérések eszközölhetőek a Felhasználók által. Az ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 3.2. Az ajánlatkérést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak valós telefonszámmal együtt és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó az ajánlatkéréshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adat okra visszavezethető ajánlat elutasításért, illetve egyéb problémáért, hibákért 4.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldalhasználata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. 4.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokatse szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. 4.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti 6. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása 5.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. 5.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. 5.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. 6. Jogérvényesítés A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad. 7. Adatvédelmi nyilatkozat 7.1. A Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: •1. az 1992. évi LXIII. törvény –A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, •2. az 1998. évi VI. törvény –Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.), •3. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), továbbá •4. az “Online Privacy Alliance” ajánlásait. 7.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 7.3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az ajánlatkérés elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. 7.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám,születési dátum. 7.5. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat egy CRM rendszerben a jogosultság fennállásáig kezeli. Felhasználó kifejezett kérésére az összes adatot Szolgáltató töröl a rendszerből. 7.6. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést. 7.7. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. 7.8. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek. 7.9. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre:info@biztosan.com Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 8. Egyebek 8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 8.2. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 8.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 8.4. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók. 8.5. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhely e szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 9. Kapcsolat: •Telefon: +36-20-397-31-17 •E-mail: info@biztosan.com •Internet cím: www.biztosan.com Bink Corporate Kft. 2023